பக்கங்கள்

இலவச SMS களை உடனுக்குடன் பெற ON TNPTFSVG அல்லது ON TNPTFMuthupandian என்று type செய்து 9870807070 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பி இலவச குறுந்தகவல்களை(SMS) பெறுங்கள். DND (Do NOT Disturb) சர்வீஸ்ல் உள்ள எண்கள் அதனை(DND) நீக்கிய பிறகே இச்சேவையை பெறமுடியும். plz call 1909

மின்னஞ்சல் மூலம் பதிவுகளை பெறலாம்

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

3/14/2015

பயி‌ற்சி நா‌ள்​க‌ளை ‌வே‌லை நாளா​க‌ கண‌க்​கிட ஆசி​ரி​ய‌ர்​க‌ள் ‌கோரி‌க்‌கை

தமி​ழ​க‌த்​தி‌ல் ‌தொட‌க்​க‌க் க‌ல்வி ம‌ற்​று‌ம் ப‌ள்​ளி‌க் க‌ல்​வி‌த் ‌து‌றை​யி‌ன் கீ‌ழ் பணி​யாற்​று‌ம் ‌தொட‌க்க ம‌ற்​று‌ம் உய‌ர் ‌தொட‌க்​க‌ப் ப‌ள்ளி ஆசி​ரி​ய‌ர்​க​ளு‌க்கு வழ‌ங்​க‌ப்​ப​டு‌ம் ப‌ல்​‌வேறு பணி​யி​‌டை‌ப் பயி‌ற்​சி​க‌ளை,​​ ‌வே‌லை நா‌ள்​க​ளா​க‌க் கண‌க்​கிட அவ‌ர்​க‌ள் ‌கோரி‌க்‌கை விடு‌த்​‌து‌ள்​ள​ன‌ர்.​ ​
​ ​ இ‌து குறி‌த்‌து,​​ தமி‌ழ்​நாடு ஆர‌ம்​ப‌ப் ப‌ள்ளி ஆசி​ரி​ய‌ர் கூ‌ட்​டணி சிவ​க‌ங்‌கை மாவ‌ட்​ட‌ச் ‌செய​ல‌ர் மு‌த்​‌து‌ப்​பா‌ண்​டி​ய‌ன் கூறி​ய​தா​வ‌து:​ அனை​வ​ரு‌க்​கு‌ம் க‌ல்வி இய‌க்​க‌த்​தி‌ன் மூல‌ம் ஆசி​ரி​ய‌ர்​க​ளு‌க்கு ப‌ல்​‌வேறு பணி​யி​‌டை‌ப் பயி‌ற்​சி​க‌ள் வழ‌ங்​க‌ப்​ப​டு​கி‌ன்​றன.​ இதி‌ல்,​​ குறு​வள ‌மைய அள​வி‌ல் ஆ‌ண்​டு‌க்கு 10 நா‌ள்​க‌ள் பயி‌ற்சி வழ‌ங்​க‌ப்​ப​டு​கி‌ன்​றன.​
​ ​ கட‌ந்த ஆ‌ண்​டு​க​ளி‌ல் இ‌ப்​ப​யி‌ற்சி நா‌ள்​க‌ள்,​​ பணி நா‌ள்​க​ளா​க‌க் கண‌க்​கி‌ல்​‌கொ‌ள்​ள‌ப்​ப‌ட்​டன.​ ஆனால்,​​ இ‌ந்​த‌க் க‌ல்வி ஆ‌ண்​டி‌ல் ப‌ல்​‌வேறு குழ‌ப்​ப‌ங்​க‌ள் நீடி‌த்‌து வரு​வ​தா‌ல்,​​ பணி நா‌ள்​க‌ளை கண‌க்​கி​டு​வ​தி‌ல் த‌லை​‌மை​யா​சி​ரி​ய‌ர்​க‌ள் சிர​ம‌ப்​ப​டு​கி‌ன்​ற​ன‌ர்.​
‌மேலு‌ம்,​​ கட‌ந்த க‌ல்வி ஆ‌ண்​டு​க​ளி‌ல் ப‌ள்ளி ‌வே‌லை நா‌ள்​க‌ளை,​​ அ‌ந்​த‌ந்த மாவ‌ட்​ட‌த் ‌தொட‌க்​க‌க் க‌ல்வி அலு​வ​ல‌ர்​க‌ளே தயா​ரி‌த்‌து வ‌ந்​த​ன‌ர்.​
​ ​ இதி‌ல்,​​ ஆ‌ண்​டு‌க்கு 210 ப‌ள்ளி ‌வே‌லை நா‌ள்​க​ளு​ட‌ன்,​​ 10 குறு வள​‌மை​ய‌ப் பயி‌ற்சி நா‌ள்​க​‌ளை​யு‌ம் ‌சே‌ர்‌த்‌து 220 பணி நா‌ள்​க​ளா​க‌க் கண‌க்​கி​ட‌ப்​ப‌ட்​ட‌து.​ ஆனால்,​​ த‌ற்​‌போ‌து மாநி​ல‌ம் முழு​வ​‌து‌ம் ப‌ள்​ளி‌க் க‌ல்​வி‌த் ‌து‌றை ம‌ற்​று‌ம் ‌தொட‌க்​க‌க் க‌ல்​வி‌த் ‌து‌றை இய‌க்​க‌ங்​க‌ள் மூல‌ம் ப‌ள்ளி ‌வே‌லை நா‌ள்​க‌ள் ‌வெளி​யி​ட‌ப்​ப​டு​கி‌ன்​றன.​
இதி‌ல்,​​ ப‌ல்​‌வேறு மாவ‌ட்​ட‌ங்​க​ளி‌ல் குறு​வள ‌மைய‌ப் பயி‌ற்சி நா‌ள்​க‌ள்,​​ பணி நா‌ள்​க​ளா​க‌வோ அ‌ல்​ல‌து ஈடு ‌செ‌ய்​யு‌ம் த‌ற்​‌செ​ய‌ல் விடு‌ப்பு நா‌ள்​க​ளா​க‌வோ கண‌க்​கி​ட‌ப்​ப​டு​கி‌ன்​றன.​ ​
​ ​ சிவ​க‌ங்‌கை மாவ‌ட்​ட‌த்​தி​லு‌ம் ஒரு சில ஒ‌ன்​றி​ய‌ங்​க​ளில ஈடு​‌செ‌ய்​யு‌ம் சிற‌ப்பு த‌ற்​‌செ​ய‌ல் விடு‌ப்பு அனு​ம​தி‌க்​க‌ப்​ப​டு​கி​ற‌து.​ பல ஒ‌ன்​றி​ய‌ங்​க​ளி‌ல் இ‌வ்​வி​டு‌ப்பு மறு‌க்​க‌ப்​ப​டு​கி​ற‌து.​
சில ஒ‌ன்​றி​ய‌ங்​க​ளி‌ல் ப‌ட்​ட​தாரி ஆசி​ரி​ய‌ர்​க​ளு‌க்கு ம‌ட்​டு‌ம் த‌ற்​‌செ​ய‌ல் விடு‌ப்பு வழ‌ங்​க‌ப்​ப‌ட்டு,​​ ம‌ற்ற ஆசி​ரி​ய‌ர்​க​ளு‌க்கு அனு​மதி மறு‌க்​க‌ப்​ப​டு​கி​ற​தா‌ம்.​ இ‌து ப‌ள்​ளி‌யை நி‌ர்​வா​க‌ம் ‌செ‌ய்​யு‌ம் த‌லை‌மை ஆசி​ரி​ய‌ர்​க‌ளை குழ‌ப்​ப​ம​‌டை​ய‌ச் ‌செ‌ய்​கி​ற‌து.​ ​
​ ​ என‌வே,​​ ம‌ற்ற மாவ‌ட்​ட‌ங்​க​ளி‌ல் உ‌ள்​ள​‌து​‌போ‌ல் ஈடு​‌செ‌ய்​யு‌ம் த‌ற்​‌செ​ய‌ல் விடு‌ப்‌போ அ‌ல்​ல‌து பணி நாளா​க‌வோ அறி​வி‌க்​க​‌வே‌ண்​டு‌ம்.​ இ‌ல்​‌லை​‌யெ​னி‌ல்,​​ வரு‌ம் 14.3.2015 இ‌ல் நட‌க்​க​வி​ரு‌க்​கு‌ம் குறு​வள ‌மைய‌ப் பயி‌ற்​சி‌க் கூட‌ங்​க​ளி‌ன் மு‌ன்​பாக கவன ஈ‌ர்‌ப்பு ஆ‌ர்‌ப்​பா‌ட்​ட‌ம் நட‌த்​த‌ப்​ப​டு‌ம் என‌த் ‌தெரி​வி‌த்​‌து‌ள்​ளா‌ர்.
தினமணி செய்தி வெளியீடு - 11.3.2015